Manažment reklamácií

20.06.2019
Hotel Vienna House, Bratislava

Manažment reklamácií

Získať nového zákazníka je dnes 5-krát drahšie než udržať toho existujúceho. Stratu zákazníka by sme preto nemali riskovať ani pri vybavovaní reklamácie. Tento workshop je pre každého, kto vníma reklamačný proces ako šancu na posilnenie lojality zákazníkov a zároveň chce eliminovať právne a ekonomické riziko z reklamácií vybavovaných nesprávnym spôsobom.

Cieľom kombinovaného workshopu z oblasti práva a psychológie v podnikaní je poskytnúť účastníkom priestor na výmenu praktických poznatkov a získanie aktuálnych informácií. Budeme sa venovať vysvetleniu pojmov, príkladom z praxe a súdnych rozhodnutí, prevencii a správaniu sa osôb zúčastnených v reklamačnom procese. 

Obsahové zameranie: 

Účastníci sa okrem iného dozvedia tiež odpovede na otázky

  • ako z právneho hľadiska dôsledne zvládnuť problematiku reklamácií
  • ako predísť procesným chybám v reklamačnom konaní
  • ako efektívne a v súlade s aktuálnou legislatívou riešiť reklamácie bez zbytočných strát a pokút
  • aké sú právne nároky kupujúceho a povinnosti predávajúceho
  • ktoré osobnostné a komunikačné predpoklady sú dnes kľúčové v komunikácii s nespokojným zákazníkom
  • ako predchádzať konfliktným situáciám a profesionálne reagovať na neoprávnené reklamácie
  • ako presvedčivo argumentovať, klásť správne otázky a asertívne vystupovať pri vybavovaní reklamácie. 

Pre koho je workshop určený:

podnikatelia, poskytovatelia služieb, živnostníci alebo zamestnanci, ktorí sa pri predaji produktov alebo služieb stretávajú s riešením reklamácií.

Dátum a čas:

  • termín: 20. 06. 2019
  • časový rozsah: 09.30 - 18.00 hod.

Miesto:

Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava

Hotel Vienna House Easy Bratislava

Lektor:

JUDr. Slávka Gajdošová

JUDr. Slávka Gajdošová

Advokát, špecializácia na zmluvné právo, právna problematika reklamácií, obchodné právo. Je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie SG LEGAL. Ako advokát pôsobí viac ako 15 rokov. Dlhodobo sa venuje súťažnému právu a špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb členom distribučných sietí motorových vozidiel rôznych značiek. Je zapísaná v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

Mgr. Karin Kniez

Mgr. Karin Kniez

Tréner a kouč, špecialista na aktívny predaj, komunikáciu, orientáciu na zákazníka a psychológiu v podnikaní. Vzdelávaniu dospelých a poradenstvu v oblasti kariérneho a osobnostného rozvoja sa venuje už viac ako 20 rokov. Zakladateľ a konateľ spoločnosti maxwill s.r.o. Dlhodobo pôsobí ako konzultant pre predajné a servisné tímy. Do portfólia jej klientov patria nadnárodné korporácie, výrobné závody, malé aj stredné podniky, hotely aj živnostníci.

Cena a spôsob úhrady:

189 € s DPH

Po registrácii vám najneskôr do 48 hodín pošleme faktúru na úhradu. Poplatok za workshop je potrebné uhradiť v lehote splatnosti faktúry.
V cene za workshop sú zahrnuté aj pracovné materiály, občerstvenie a obed pre účastníkov.

Máte záujem? Zaregistrujte sa:

Leave this field empty

osobnych údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.